November 16, 2013

Satiguru Naanaku Pragatiaa Mitee Dhoundhu Jagi Chaananu Hoaa.

Satiguru Naanaku Pragatiaa Mitee Dhoundhu Jagi Chaananu Hoaa.


Vaar 1 Pauri 27 Line 1 Rise of Guru Nanak


ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਧੁ ਜਗਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ।
Satiguru Naanaku Pragatiaa Mitee Dhoundhu Jagi Chaananu Hoaa.
सतिगुरु नानकु प्रगटिआ मिटी धुंधु जगि चानणु होआ ।
With the emergence of the true Guru Nanak, the mist cleared and the light scattered all around.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕ (ਜਦ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗੁਬਾਰ (ਅਗਯਾਨ ਦਾ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ (ਗਿਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ।