November 13, 2016

Satiguru Naanaku Pragatiaa

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਧੁ ਜਗਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ।

Vaar 1 Pauri 27 Line 1 Rise of Guru Nanak

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਧੁ ਜਗਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ।
Satiguru Naanaku Pragatiaa Mitee Dhoundhu Jagi Chaananu Hoaa.
सतिगुरु नानकु प्रगटिआ मिटी धुंधु जगि चानणु होआ ।
With the emergence of the true Guru Nanak, the mist cleared and the light scattered all around.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕ (ਜਦ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗੁਬਾਰ (ਅਗਯਾਨ ਦਾ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ (ਗਿਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ।